27.6 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است
بررسي‌هاي بانك جهاني از ميزان سهم اقتصاد غيررسمي در 185 كشور نشان مي‌دهد كشورهايي كه سرانه توليد ناخالص داخليشان 4002 دلار است 27.6 درصد از اقتصادشان غيررسمي است.
27.6 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است

27.6 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است