جدول اقساط وام ۲۵ میلیونی برای ۲۱ مدل خودرو
جدول اقساط وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله ( حداکثر ۸۴ قسط) برای ۲۱ مدل خودرو منتشر شد.
جدول اقساط وام ۲۵ میلیونی برای ۲۱ مدل خودرو

جدول اقساط وام ۲۵ میلیونی برای ۲۱ مدل خودرو