كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني‌كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك تا پنج سال حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد ‌كه در صورت تأييد، توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

تبصره – كليه شركتهاي تعاوني‌كارت‌بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي‌نمايند.

۲-۱- اشخاص حقيقي ايراني:

۲-۱-۱ – داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام .

۲-۱-۲ – داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

۲-۱-۳ – داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر ازدارندگان كارت‌بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي ازوزارتخانه‌هاي توليدي.

۲-۱-۴ – داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.

۲-۱-۵– داشتن دفاترقانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

۲-۱-۶ – داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي.

۲-۱-۷– عدم اشتغال تماموقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه. (۲)

۲-۱-۸– عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.

۲-۱-۹ – نداشتن محكوميت مؤثر كيفري.

۲-۲– اشخاص حقيقي غيرايراني:

۲-۲-۱– داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.

۲-۲-۲ – داشتن پروانه كارو اقامت معتبر.

۲-۲-۳ – عمل متقابل كشورمتبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيانرا بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

۲-۳ – اشخاص حقوقي (اعماز اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):

۲-۳-۱– مديران عامل ورييسان هيأت مديره شركت بايدداراي شرايـط مقـرردربندهاي (۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) –(۲-۲-۳) باشند.

۲-۳-۲– مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع، مشمول محدوديت بند(۲-۱-۷) نخواهند بود.

۲-۳-۳– مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع،‌كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.

۲-۳-۴– شركتها بايد واجدشرايط مقـرر در بنـدهاي (۲-۱-۴)– (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.

چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

دارنده كارت بازرگاني يانماينده او با در دست داشتن:

۳-۱– گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.

۳-۲– آگهي تغييرات درمديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.

جهت انجام تشريفات تمديدبه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.