نرخ ارز در گمرک را می توانید از طریق این لینک مشاهده کنید.