بازرگانی جنوب رراستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاور امور گمرکی و خدمات گمرکی و یازرگانی شما، واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور را به مشتریان ارائه می نماید. برخی ازاین محورهای مشاوره و خدمات کارپیرا به صورت زیر است :

ترخیص کالا درکم ترین زمان و با کم ترین هزینه درکلیه گمرکات کشور
ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی
ترخیص سریع کالا بصورت حمل یکسره
خدمات تخلیه، بارگیری، انبارداری گمرکی، امکانات جابجایی و توزین کالا
حمل ونقل دریایی محموله پروژه ها در محدوده آب های داخلی ایران و خلیج فارس
حمل و نقل وترانزیت داخلی وخارجی با کامیون های شرکتی
اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی
کالارسانی سریع ازکلیه مبادی ورودی و گمرکات کشوربه انبارهای مورد نظر
مشاوره های بازرگانی در زمینۀ تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا