اظهارنامه گمرکی

ثبت اظهارنامه گمرکی الکترونیکی و ارائه شماره اظهار ، بانکی و غیر بانکی توسط بازرگانی جنوب

تنظیم اظهارنامه گمرکی برای شما
تعیین تعرفه و ارزش مناسب برای کالای شما و ارائه مبلغ واریزی کامل اظهارنامه گمرکی شما
مشاوره رایگان در امور ترخیص و بازرگانی
سرعت در ارائه خدمات و ایجاد امنیت خاطر

اظهار نامه کالا از تاریخ 1392/03/04 از حالت دستی به حالت الکترونیکی تبدیل شده است و مراحل ثبت کالا تعداد ارزش و وزن کالا در سایت ثبت سفارش انجام شده و شماره الکترونیکی در اختیار بازرگان قرار دارد لازم به ذکر است اوراق فيزيكي ثبت سفارش حذف و مراتب به صورت بسته ي الكترونيكي واردات به گمركات اجرايي كشور و بانكهاي عامل ارسال ميگردد.

با بازرگانی جنوب درباره اظهارنامه گمرکی بیشتر بدانید

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم آن به گمرك مي‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير مجوزهاي مورد نياز كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين نموده است به اظهارنامه منضم نمايد.

کارکرد اظهارنامه گمرکی (ویژگی های یک اظهار نامه)

هر کالایی که به قلمرو گمرکی کشور وارد یا از آن خارج می شود باید به گمرک ارائه شده و اظهار نامه تفصیلی برای آن تهیه شود. تشریفات ورود کالا و عرضه آن به گمرک بر عهده حمل کننده یا نماینده وی قرار دارد.تسلیم این اظهارنامه بر عهده وارد کننده یا نماینده اوست.