اصطلاحات مفید بازرگانی

بـارنـامـه

بارنامه به منزله سند قراردادحمل ، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعای خسارت از شركت بيمه مي‌تواند به عنوان مدرکی محکم مورد استفاده واقع شود .

جزئيات مندرج در بارنامه شامل موارد زیر است :

شرح كالا، علائم و يا شماره‌هاي تجاري،شماره کانتینر، نام كشتي حامل، عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد، بنادر بارگيري و تخليه، نام فروشنده، نام حمل كننده كالا، نام گيرنده كالا(گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، كالا را از موسسه حمل و نقل دريافت ميدارد)، نام و نشاني شخصي كه ورود اجناس به اطلاع او مي رسد، هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي‌باشد، تعداد نسخه‌هاي بارنامه كه بصورت اصل صادر شده ،شماره سریال مربوطه و تاريخ صدور .

بارنامه دریایی: BILL OF LOADING) BL )

بارنامه زمینی و هوایی: CMR

گـواهـي مبـداء :

مدرکی است كه بیانگر مبداء ساخت كالا مي‌‌باشد . گواهي مبداء توسط صادركننده كالا و يا نماينده‌اش تهيه مي‌شود. ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل(اطاق بازرگانی) صادر شود .

گـواهـي بـازرسـي

انجام بازرسي توسط يك موسسه بازرسي را مشخص مي‌كند . مرجع مذكور محموله را با توجه به علائم حمل ، وزن و تعداد بسته‌ها، مورد بررسي كمي و كيفي قرار داده و گزارش خود را ارائه مي دهد .

گـواهـي بـيـمـه

سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد . و تاريخ آنبايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد . مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف كالا باشد

۱ – گواهي بيمه بايد با آنچه كه دراعتبار نامه ذكر شده ، مطابقت داشته باشد

-۲كليه خطرات ذكر شده در اعتبار را دربرگيرد

-۳ با سايراسناد در مورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد

اظـهـارنـامـه كـالا

فرمی است که بوسیله گمرک تهیه شده و طبق آن ذینفع( صاحب کالا و یا نماینده او) باید موارد خواسته شده در مورد کالا را در فرم مذکورتکمیل نماید .

تـرانـزيـت گـمـركـي

عبارتست از روش گمركي كه بموجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك دفتر گمركي به دفتر گمركي ديگر حمل مي‌شود .

مـانـيـفـسـت

فهرست محموله های يك كشتي، يكقطار و يا يك كاروان از كاميونهايي را مي‌گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند . درفارسي مي‌توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه شامل ريز همه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است . اين فهرست كل، زماني عرضه مي‌شود كه محموله تجارتي به گمرك مقصد ميرسد .

كـالاي مـتـروكـه

كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد ، كالاي متروكه خوانده مي‌شود

كـابـوتـاژ

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر، كه از راه كشور همجوار صورت گيرد .

براي كابوتاژ ، تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي‌شودو يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر .

پـروفـورمـا

یا پیش فاکتور، سياهه (فاکتور) خريدي است كه فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش ، يا تعيين ارزش و شرايط فروش ، صادر مي‌كند .

اعـلامـيـه ارز

سندي است بانكي كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان ميدهد .

تـعـرفـه گـمـركـي

جدولي است كه كليه كالاها درآن طبقه بندي و در ستونهاي معين ، شماره فصل و رديف مربوطه نوع كالا و ماخذ حقوقي گمركي تعيين شده و به صورت کتابی تحت عنوان: قانون مقررات صادرات و واردات در دسترس می باشد .

كـارنـه تـيـر

كارنه‌ تير سند ترانزيتي بين‌المللي كالا از راه زميني است كه در مبداء صادر مي‌شود و به موجب آن كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد بطور ترانزيت عبور مي‌كند و نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي وخروجي هر كشور نخواهد بود

كـارنـه آ . ت . آ ( A . T. A)

مدرك ورود موقت بين المللي است. اگر شخص و يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاهها يا تاسيس نمايشگاه، وارد نمايد و يا نمونه‌هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند ، به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .